PODROČJA DELA

PODROČJA DELA

PRAVO JAVNEGA NAROČANJA

Odvetniška pisarna Oberstar ima večletne izkušnje na področju javnih naročil in nudi storitve svetovanja tako naročnikom kot tudi ponudnikom v vseh fazah postopka javnega naročanja, revizije javnih naročil in pri pripravi vseh aktov v zvezi z izvedbo pogodbe.

 

Naročnikom lahko svetujemo že od pripravljalne faze na postopek javnega naročila, pri opredelitvi predmeta javnega naročanja, izbiri ustreznega postopka javnega naročanja ter pripravimo celotno razpisno dokumentacijo in vse akte povezane z njo. Izvedemo tudi potrebne objave na portalih v postopku javnega naročanja.

 

Ponudnikom nudimo pomoč v vseh fazah postopka javnega naročanja, od priprave prijave oziroma ponudbe, pri izkazovanju posameznih pogojev in zahtev javnega naročila ter pri oblikovanju vprašanj na portalu javnih naročil.

UMETNA INTELIGENCA

Odvetniška pisarna sodeluje tudi z Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in vam lahko pomaga tudi pri raznoraznih storitvah povezanih z pravom in umetno inteligenco,

GRADBENO IN STVARNO PRAVO

Strokovnjaki v odvetniški pisarni vam lahko svetujemo, urejamo in vodimo postopke legalizacije črnih gradenj vseh vrst objektov (hiš, prizidkov ter objektov na kmetijskih zemljiščih), po novem gradbenem zakonu (GZ-1), ki v pravni sistem prinaša več rešitev, ki bodo pomagale pri premagovanju administrativnih ovir. Z ekipo strokovnjakov (projektanti, geodeti, …) lahko poskrbimo za urejeno gradbeno ali drugo dokumentacijo ter s tem pripomoremo k hitrejšemu in enostavnejšemu načinu pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja ter s tem pripomoremo k hitrejšemu, predvsem pa za vas enostavnejšemu načinu pridobitve gradbenega dovoljenja, s čimer se izognete dolgim in mučnim postopkom pred državnimi organi. V vsakem primeru pa se na nas lahko obrnete s kakršnimikoli drugimi vprašanji iz nepremičninskega stvarnega prava (sosedski in posestni spori, posvetovanje pred nakupom nepremičnine ipd.).

GOSPODARSKO PRAVO

Na področju gospodarskega prava pokrivamo, skupaj z zunanjimi sodelavci, naslednja področja:
– statusno gospodarsko pravo in postopki ustanovitve družb,
– priprava gospodarskih pogodb,
– gospodarski spori,
– pravo finančnih ustanov (bančništvo, zavarovalništvo, borzni in investicijski skladi),
– skrbni pregledi gospodarskih družb,
– pravno svetovanje pri ocenjevanju vrednosti podjetij po mednarodnih standardih,
– pravo intelektualne lastnine,
– pravo varstva konkurence,
– pravo telekomunikacij,
– postopki prisilne poravnave, stečaja in likvidacije,
– arbitražno pravo,
– finančno pravo,
– medijsko pravo.

CIVILNO PRAVO

Na področju civilnega prava nudimo svoje storitve, znanje in izkušnje predvsem na področjih:
– obligacijsko pravo,
– nepremoženjsko pravo,
– priprava pogodb,
– dedno pravo,
– družinsko pravo.

UPRAVNO PRAVO

Specializirani smo za:
– zastopanje v postopkih davčno-inšpekcijskega nadzora,
– zastopanje v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj in drugih postopkih gradnje,
– postopki pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil,
– upravni spori in postopki pred upravnim sodiščem,
– postopki pridobivanja dovoljenj za bivanje in državljanstva,
– javni razpisi in javna naročila.

USTAVNO PRAVO

Na področju ustavnega prava vam lahko pomagamo na sledečih področjih:
– ustavno pravo in ustavni spori,
– postopki pred ustavnim sodiščem.

DELOVNO PRAVO

Na področju delovnega prava pokrivamo strokovna področja delovnega prava in delovnih sporov.

KAZENSKO PRAVO

Našim strankam nudimo pravno pomoč na celotnem področju kazenskega prava:
– zastopanje strank v predkazenskih postopkih, kazensko preiskovalnih in kazenskih postopkih,
– zastopanje strank v prekrškovnih postopkih,
– zastopanje strank v postopkih pred policijo, pred sodišči in v postopkih, ki so povezani z izvrševanjem kazenskih sankcij,
– zastopanje oškodovancev in vlaganje premoženjskopravnih zahtevkov.

Scroll to Top