PODROČJA DELA

PODROČJA DELA

GOSPODARSKO PRAVO

Na področju gospodarskega prava pokrivamo, skupaj z zunanjimi sodelavci, naslednja področja:
– statusno gospodarsko pravo in postopki ustanovitve družb,
– priprava gospodarskih pogodb,
– gospodarski spori,
– pravo finančnih ustanov (bančništvo, zavarovalništvo, borzni in investicijski skladi),
– skrbni pregledi gospodarskih družb,
– pravno svetovanje pri ocenjevanju vrednosti podjetij po mednarodnih standardih,
– pravo intelektualne lastnine,
– pravo varstva konkurence,
– pravo telekomunikacij,
– postopki prisilne poravnave, stečaja in likvidacije,
– arbitražno pravo,
– finančno pravo,
– medijsko pravo.

CIVILNO PRAVO

Na področju civilnega prava nudimo svoje storitve, znanje in izkušnje predvsem na področjih:
– obligacijsko pravo,
– stvarno pravo,
– priprava pogodb,
– nepremičninsko pravo,
– dedno pravo,
– družinsko pravo.

UPRAVNO PRAVO

Specializirani smo za:
– zastopanje v postopkih davčno-inšpekcijskega nadzora,
– zastopanje v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj in drugih postopkih gradnje,
– postopki pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil,
– upravni spori in postopki pred upravnim sodiščem,
– postopki pridobivanja dovoljenj za bivanje in državljanstva,
– javni razpisi in javna naročila.

USTAVNO PRAVO

Na področju ustavnega prava vam lahko pomagamo na sledečih področjih:
– ustavno pravo in ustavni spori,
– postopki pred ustavnim sodiščem.

DELOVNO PRAVO

Na področju delovnega prava pokrivamo strokovna področja delovnega prava in delovnih sporov.

KAZENSKO PRAVO

Našim strankam nudimo pravno pomoč na celotnem področju kazenskega prava:
– zastopanje strank v predkazenskih postopkih, kazensko preiskovalnih in kazenskih postopkih,
– zastopanje strank v prekrškovnih postopkih,
– zastopanje strank v postopkih pred policijo, pred sodišči in v postopkih, ki so povezani z izvrševanjem kazenskih sankcij,
– zastopanje oškodovancev in vlaganje premoženjskopravnih zahtevkov.

Call Now Button Scroll to Top